https://github.com/Zokrates/ZoKrates
https://zokrates.github.io/