• account_name to std:string
auto username = name{from};
std::string from_name = username.to_string();
  • std::string to account_name
account_name from_name = string_to_name(username);